Region Jämtland Härjedalen inte nöjda med förslaget om nya hastighetsbegränsningar på E14

Region Jämtland Härjedalen motsätter sig Trafikverkets förslag till nya, lägre, hastighetsgränser på E14 i Jämtlands och Västernorrlands län och menar att Trafikverket i stället för att sänka hastigheterna bör ta fram en tydlig plan för hur en hastighet om 100 km/h på E14 kan uppnås.

Regionen anser att Trafikverket omgående behöver påbörja den fysiska planeringsprocessen för en mitträckesseparering av E14 stråket och att nuvarande hastighetsbegränsningar ska behållas till dess att planen är genomförd. Trafikverket har genomfört mittseparering på i stort sett alla europavägar i Sverige, medan det fortfarande saknas för E14 och E45, vilket medför att dessa vägstråk hamnar långt efter övriga Sverige när det gäller europavägnätets standard.

– Tillgängligheten i den här delen av landet försämras, medan tillgängligheten i södra delen av landet förbättras, vilket inte är acceptabelt. Trafikverket har inte tagit hänsyn till de negativa effekterna på tillgänglighet och regional utveckling, säger Elise Ryder Wikén regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen.

Beslut om nya hastighetsgränser på E14 fattas av Trafikverket under hösten för att börja gälla från 1 december 2021.

För mer information:
Elise Ryder Wikén, Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04.
Berit Eriksson, Strateg på enheten för Näringsliv och Samhällsbyggnad, 070-378 00 73.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se