Förslag på lönesatsningar för sjuksköterskor

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att lägga fram ett förslag till regionfullmäktige att ytterligare 37 miljoner kronor ska läggas på lönesatsningar för sjuksköterskor under 2022. Detta för att närma sig medianlönerna i riket och stärka Region Jämtland Härjedalens förmåga att behålla och rekrytera medarbetare inom sjuksköterskekollektivet.

Region Jämtland Härjedalen har länge brottats med omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kopplat till ekonomi, kompetensförsörjning, tillgänglighet till vård, ett växande behov av hälso- och sjukvård samt ett omfattande hyrberoende. Kostnaderna för övertid, inhyrd personal och köpt vård på grund av egen resursbrist förväntas öka jämfört med 2021.

– Det är oerhört viktigt att vi bryter denna utveckling, och då krävs en större andel egen personal. Vi tror att en riktad lönesatsning för sjuksköterskor är ett viktigt steg i processen och därför föreslår vi regionfullmäktige att besluta om att avsätta 37 miljoner för detta ändamål i en utökad budgetram för 2022, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Från december 2021 till maj 2022 var det 2–3 behöriga sökande per utannonserad tjänst i dygnetruntvården inom sjuksköterskekollektivet på Östersunds sjukhus. Samma individ kan ha sökt flera annonserade tjänster och alla vakanta tjänster som funnits under perioden har inte annonserats. Söktrycket är således lågt. Under en längre tid har Region Jämtland Härjedalen dessutom haft ett större antal sjuksköterskor som har valt att avsluta sina tjänster. I nuläget finns ungefär 90 vakanta sjukskötersketjänster inom dygnetruntvården vid Östersunds sjukhus.

Parallellt med lönesatsningen ska arbetet för att uppnå en ekonomi i balans intensifieras. Förutom det sedan tidigare prioriterade arbetet med verksamhetsutveckling ska hälso- och sjukvården arbeta aktivt för att minska övertidskostnader, kostnader för inhyrd personal och köpt utomlänsvård till att utföras i egen regi.

– Satsningen ligger i linje med vår personalpolitiska strategi och bedömningen är att vi kommer kunna hämta hem de ekonomiska effekterna snabbare om vi genom denna satsning kan underlätta rekryteringsarbetet. Det skapar bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling som stärker såväl patientsäkerheten som kvaliteten på vården, säger Robert Hamberg, regionstyrelsens förste vice ordförande.

Enligt förslaget ska lönesatsningen finansieras genom en omdisponering av budget från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Slutgiltigt beslut tas av regionfullmäktige i juni.

För mer information
Tom Silverklo, hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97
Robert Hamberg, regionstyrelsens förste vice ordförande, 070-288 59 96

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se