Aktuellt från regionstyrelsen 29 maj

28–29 maj samlades regionstyrelsen för sammanträdande. Stort fokus låg på flera delar kopplat till ekonomi.

Tertialrapporten beskriver väsentliga händelser under årets första fyra månader och innehåller bland annat information om uppföljning av uppdrag, verksamhet, personalförhållanden och ekonomisk analys.

Rapporten visar att Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat av verksamheten till och med april 2024 var negativt och uppgick till -184 miljoner kronor, vilket var -156 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet räddas delvis upp av så kallade orealiserade värdepappersvinster. Avvikelsen mot budget uppgår till -47 miljoner kronor på sista raden.

Det största underskottet ligger inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Under 2023 och de inledande månaderna 2024 har nämnden arbetat med kostnadsminskande åtgärder. Men det ekonomiska läget är fortsatt svårt. Efter mars 2024 uppgick nettokostnadsavvikelsen jämfört med budget till - 104,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen fördelas på en intäktsökning på 24,5 miljoner kronor och en kostnadsökning på 129 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -300 miljoner kronor för helår 2024. Utifrån detta vill hälso- och sjukvårdsnämnden gå till regionfullmäktige för att begära mer pengar.

– Det oerhört tuffa ekonomiska läget gör sig som mest synligt inom hälso- och sjukvårdsområdet eftersom det ekonomiskt sett är vår största verksamhet. Utifrån förutsättningarna har vi inte råd att skjuta till mer pengar till hälso- och sjukvårdsnämnden, i stället måste hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätta arbetet med att ta fram nästa nivå av åtgärder, säger Bengt Bergqvist, ordförande i regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna fortsätter. Samtidigt som regionstyrelsen under 2024 fortsätter att särskilt bevaka hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden, bland annat genom att ordföranden för respektive nämnd kallas till styrelsemötena.

Omdisponering av budgetramar 2025

Region Jämtland Härjedalen står inför en utmanande situation kopplat till tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Som en del i arbetet med att hitta kostnadsminskande åtgärder tar nu Region Jämtland Härjedalen krafttag kring digitaliseringsfrågan.

Genom att samla de IT- och medicintekniska delarna under den nya utvecklings- och digitaliseringsorganisationen skapas förutsättningar för acceleration inom området. Behovet är stort och uppdraget blir att möta regionens utvecklings- och effektiviseringsbehov med ny teknik. Det innefattar även digitala tjänster för våra invånare och patienter.

Satsningen på en ökad digital mognad i organisationen ska även ge andra vinningar i form av mer effektiva arbetssätt som ska avlasta personalen, ge mer tid till kärnuppdraget, öka tillgängligheten och minska den administrativa bördan. Att sänka den totala kostnadsbilden är i fokus.

– Vi behöver ta flera steg framåt inom området digitalisering. Det handlar om verksamhetsutveckling med teknik. En samlad organisation som stödjer de olika verksamheternas förändringsresor med teknik är nödvändig med tanke på våra utmaningar och behov av stora omställningar. Det kommer bland annat handla om automatisering, AI-lösningar och att möta våra patienter i hemmet eller via digitala lösningar, där behovet finns. Detta är en otroligt viktig satsning vi nu gör inom befintliga men omdisponerade budgetramar, säger Sara Lewerentz, regiondirektör.

Ett antal befintliga verksamheter kommer att organiseras under samma ledning och därför föreslås nu en omdisponering av budgetram inför 2025.

– Vi samlar resurser under ett och samma paraply för att på ett kraftfullare sätt komma framåt i utvecklingen samtidigt som vi får ner kostnaderna. Det innebär i klartext att budgeterade pengar flyttas över från nämnder till regionstyrelsens budgetram från årsskiftet, säger Bengt Bergqvist.

Totalt handlar omdisponeringen om 129 miljoner kronor. Ärendet går vidare till Regionfullmäktige där slutgiltigt beslut fattas.

Investeringsbudget 2025

Under regionstyrelsens sammanträde fastställdes investeringsbudgeten för 2025. Budgeten omfattar totalt 228 miljoner kronor, fördelat på en rad olika områden där medicinskteknisk utrustning och fastigheter står för en stor del av behoven. Med den nya investeringsbudgeten tar Regionen de första stegen för en ny hälsocentral i Härjedalen och återöppnande av hälsocentral i Torvalla.

– Vi ser att trots det svåra ekonomiska läget är det direkt nödvändigt med dessa investeringar för att vi ska fortsätta ta stegen mot en god och nära vård, för att på så vis se till att våra medborgare får den vård de behöver. Det är även viktigt utifrån det säkerhetspolitiska läget att vi skapar en robusthet i systemet, säger Bengt Bergqvist.

För mer information:

Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-363 38 76

Sara Lewerentz, regiondirektör, telefon 076-126 10 67

Text: Thomas Jarnehill