94 miljoner i EU-medel till regional utveckling i Västernorrland och Jämtlands län

Den 12 juni genomfördes Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrlands prioriteringsmöte för den första utlysningen 2024. Vid sammanträdet, som ägde rum i Sundsvall, prioriterades cirka 94 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i de båda länen.

Bland projekten som fått beviljad finansiering finns initiativ som syftar till att förbättra små och medelstora företags förmåga att genomföra hållbara omställningar och upprätthålla långsiktig konkurrenskraft. Vi ser även att investeringar i digitalisering inom vård och omsorg, ökad innovationskapacitet och forskningssamarbeten, bredbandsutbyggnad, satsningar inom cirkulär ekonomi är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling i Mellersta Norrland.

- Idag har vi godkänt ett flertal spännande satsningar som vi är övertygade kommer att bidra positivt till utvecklingen i Mellersta Norrland. Pengarna från EU går bland annat till flera kompetenshöjande och inkluderande insatser, vilket kommer att bidra till att bättre hantera framtida välfärdsutmaningar och stärka regionens konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter, säger Sara Nylund (S), ordförande för Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

Projekten ska bidra till hållbar utveckling och sysselsättning

Strukturfonds­partnerskapet i Mellersta Norrland har den lagstyrda uppgiften att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; de ska bidra till hållbar utveckling och sysselsättning i Jämtlands och Västernorrlands län. Prioriteringen är bindande för de beslut som nu expedieras av de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

Om Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland består av 19 ledamöter som representerar kommuner, regioner, arbetsmarknadens organisationer, intresseorganisationer, näringsliv, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, universitet och högskolor. Nuvarande programperiod för EU:s strukturfonder påbörjades 2022 och sträcker sig fram till och med 2027. I februari 2023 tillsattes ett nytt Strukturfondspartnerskap för Mellersta Norrland, som omfattar både Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Följande satsningar beviljades medel:

Europeiska regionala utvecklingsfonden:

 • Elektrovation - Förstudie i innovativ teknik för framtidens elenergisystem, Mittuniversitetet, 219 371 kr
 • Förstudie Diginära, Mittuniversitetet, 355 716 kr
 • Cirkulär biomassa 3.0, Mittuniversitetet, 14 719 070 kr
 • Samverkan för cykelleder i Berg, Bergs kommun, 292 590 kr
 • Vemdalen i samverkan för hållbar utveckling och tillväxt, Företagarföreningen i Vemdalens Socken, 416 759 kr
 • Förstudie - Nya förutsättningar för besöksnäringen till följd av företagsetableringar i Östersundsregionen, Destination Östersund AB, 316 227 kr
 • Förstudie - in i värmen. Hur stärka kreativa och kulturella företags möjligheter och förmågor att växa och utvecklas utifrån befintliga stödstrukturer? Bizmaker AB, 743 476 kr
 • Ragunda mellanortsnät, Ragunda kommun, 11 805 903 kr
 • OSN Örnsköldsviks kommun 2024–2027, Övik Energi Aktiebolag, 12 080 000 kr
 • Förstudie cirkulär upphandling, Region Jämtland Härjedalen, 697 152kr
 • Resurseffektiv Västernorrland - en förstudie, Region Västernorrland, 437 358 kr
 • Textilkompassen, IUC Z-Group AB, 418 512 kr

Europeiska socialfonden +

 • LÄRDIG, Åre kommun, 1 987 442 kr
 • Kompetensutveckling hälso-och sjukvården, Region Jämtland Härjedalen, 6 552 694 kr
 • SETA-samordnad etablering till arbete, Krokoms kommun, 6 330 408 kr
 • Vårsta Antiloopen - din väg till egen försörjning, Stiftelsen Vårsta diakonigård, 7 747 757 kr
 • Trainee Norr, Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamhet VI, 4 903 781 kr
 • Strategi 2032: Målinriktad kompetensförsörjning, Strömsunds kommun, 5 932 813 kr
 • It's a match!, Östersunds kommun, 2 633 641 kr
 • Kompetensfocus Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen, 7 997 322 kr
 • Attract2Tech: Samverkan för ökad IT-kompetens, BRON Innovation, 5 391 078 kr
 • Sammanhållen modell för individen, Härnösands kommun, 1 968 469 kr

Text: Vera Persson Holm