Angående vaccinering av den som haft covid-19

Enligt nuvarande riktlinjer rekommenderas vaccination även till den som genomgått en covid-19-infektion.

Rekommendationen följer samma rutin som för övriga, det vill säga två doser ska ges med det intervall som rekommenderas för respektive vaccin av de som nu är godkända i Sverige. Observera att annan användning av de godkända vaccinerna skulle innebära så kallad off-label-användning.

Den som haft en genomgången covid-19-infektion förväntas ha ett tidsbegränsat skydd mot ny infektion vilket gör att de, utifrån den begränsade tillgången på vaccin som är nu, möjligen kan avvakta vaccination något till förmån för andra som ej genomgått infektionen. Det handlar då om ett beslut på individnivå och gäller dem som haft en covid-19-infektion de senaste månaderna. Dessa ska dock fortfarande erbjudas vaccin enligt den statliga överenskommelse som regionen är bunden att följa.

Folkhälsomyndigheten följer och beaktar löpande nya studier och data rörande covid-19 och vaccination, inklusive frågan om vaccination efter genomgången infektion. Särskilda rekommendationer för denna grupp kan komma att förmedlas från myndigheten, men några sådana finns inte i nuläget.

// Särskild ledning vaccination, Vårdhygien och Smittskydd