ADLIFE logga

ADLIFE

Projektets mål är att skapa ett integrerat och sammanhållet vårdförlopp för äldre patienter med allvarliga sjukdomar som KOL och hjärtsvikt för att dessa patienter ska uppleva en förbättrad livskvalitét och större inflytande över sin vård.

Projektet ADLIFE utvecklar en digital verktygslåda för patienter som innehåller personliga vårdplaner, ett kliniskt beslutsstöd samt en patientstärkande plattform. Med hjälp av dessa verktyg kommer patienter, deras närstående och vårdpersonal tillsammans ha möjlighet att planera och följa upp vården utifrån patientens behov, resurser och mål. Som resultat av detta möjliggör ALDIFE en personcentrerad, god och nära vård. Med verktyg för att följa sjukdomsförlopp, bistå patienten med kunskap samt nya sätt att kommunicera med sina vårdgivare kan patienter i allt högre grad sköta sin vård från hemmet på sina egna villkor och undvika sjukhusbesök i onödan. Detta bidrar i sin tur till en ökad känsla av självständighet, minskad oro för den egna hälsan, samt god livskvalitet trots sjukdom.

Utöver Region Jämtland Härjedalen deltar Danmark, England, Spanien, Israel, Turkiet och Polen I projektet. Projektet startade januari 2020 och pågår till juni 2024 med en budget på 6 miljoner euro.

Region Jämtland Härjedalens deltagande i projektet avslutades i September 2023, men projektet drivs vidare av övriga projektpartners till planerat projektslut.

EU loggan

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 875209