Tät-projektet - appar för behandling av urinläckage

Ina Asklund, Distriktsläkare, Nära vård Krokom, Strömsund, Åre (Krokoms hälsocentral)

Emma Nyström. Foto: Andreas Larsson

Det finns ett stort utbud av hälsoappar och de har potential att öka tillgängligheten till vård och förbättra människors hälsa. Många appar saknar dock vetenskapligt underlag och det kan vara svårt att veta vilka appar som är bra. Urininkontinens är vanligt och kan påverka livskvaliteten negativt. Forskningsprojektet tät.nu har som syfte att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsprogram för urininkontinens hos kvinnor och män via mobilappar.

Om studien:

Inom projektet har apparna Tät® och Tät®II utvecklats för egenbehandling av ansträngningsinkontinens respektive bland- och trängningsinkontinens hos kvinnor. För män har appen Tät®III utvecklats som stöd för bäckenbottenträning i samband med operation av prostatan.

Metod:

Appen Tät® är utvärderad i en randomiserad kontrollerad studie där 123 kvinnor med ansträngningsinkontinens lottades till att antingen få behandling via appen eller till en kontrollgrupp. Båda grupperna följdes upp efter 3 månader. Behandlingen är också utvärderad med en intervjustudie, långtidsuppföljning och kostnadseffektivitet.

Även Tät®II är utvärderad i en randomiserad kontrollerad studie bland kvinnor med trängnings- och blandinkontinens, samt i en långtidsuppföljning och avseende kostnadseffektivitet.

Appen Tät®III är utvärderad med en anonym enkät bland män som ska operera prostata för att se om den underlättat deras bäckenbottenträning.

Nytta:

Apparna Tät® och Tät® II har visat goda effekter på inkontinenssymtom och livskvalitet samt kostnadseffektivitet. Appen Tät® har fått stor spridning i Sverige och är ett lättillgängligt och effektivt alternativ för egenbehandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor.

Appen Tät®III underlättar bäckenbottenträning för män som ska operera prostatan.