Hur gick det sen? Från forskningsresultat
till användande i sjukvårdens vardag

Karin Kockum, Överläkare, Röntgenavdelningen

Karin Kockum, Överläkare, Röntgenavdelningen
Karin Kockum, Överläkare, Röntgenavdelningen

Karin Kockum. Foto: Privat

Idiopatisk normaltryckshydrocephalus (iNPH) yttrar sig i form av tilltagande gång- och balanssvårighet, sviktande närminne och ibland inkontinens. Tillståndet är vanligare med stigande ålder och går att behandla med inläggande av en shunt, från hjärnans hålrum vanligen till bukhålan.

Grunden för diagnos är en neurologisk utvärdering av symtomen, samt genom bilddiagnostisk kartläggning av hjärnan med datortomografi eller magnetkameraundersökning. Det finns flera tillgängliga skalor för utvärdering av symtom men motsvarande instrument för värdering av bilden på röntgen har saknats i den kliniska vardagen.

Om studien

Syftet med doktorandprojektet var att konstruera och utvärdera ett bedömningssystem för strukturerad utvärdering av bilddiagnostiska tecken på iNPH, kallat iNPH Radscale.

Metod

I det första delarbetet ingick 1000 slumpmässigt utvalda personer över 65 år, bosatta i Jämtland och Härjedalen. De fick svara på en enkät med sju frågor om gång, minne och urinbesvär. Alla med symtom samt en slumpmässigt utvald grupp av personer utan rapporterade besvär blev kallade till neurologisk undersökning och datortomografi av hjärnan. Totalt fullföljde 168 personer undersökningarna. Sju olika förändringar på röntgen bedömdes. Dessa tecken har i andra studier kopplats till sjukdomen. De sju tecknen översattes senare till poäng och slogs samman. Totalpoängen jämfördes med graden av symtom.

Skalan utvärderades sedan i delarbete 2 och 3, där patienter som behandlats och fått en shunt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De patienterna hade gjort både skiktröntgen och magnetkameraundersökning. Röntgenbilderna graderades med iNPH Radscale av två röntgenläkare. Syftet var att jämföra hur iNPH Radscale fungerar för de två olika teknikerna samt se hur olika röntgenläkare tolkar samma bild. I delarbete 3 jämfördes skiktröntgenbilder mellan patienter som förbättrats av shuntbehandlingen med en grupp symtomfria deltagare för delarbete 1, för att se skalans potential att skilja frisk från sjuk.

Delarbete 4 var en uppföljning av delarbete 1, där alla deltagare bjöds in på nytt två år senare för att se hur symtom och röntgenbild förändrats.

Nytta

INPH Radscale sammanfattar sju tecken som går att bedöma på en röntgenbild av hjärnan. Skalan kan användas som ett stöd för röntgenläkaren, för att veta vad som ska bedömas, hur det ska bedömas samt när det räknas som sjukt. Studierna pågick under 2014-2020. Sedan dess har skalan inkluderats i kvalitetsregistret för hydrocephalus, svensk förening för neuroradiologi har utvecklat standardsvar med grund i iNPH Radscale, samt studier pågår och har publicerats för fortsatt utvärdera hur skalan kan användas.