Så behandlar vi dina personuppgifter i Region Jämtland Härjedalen

För att kunna utföra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, näringsidkare, myndigheter och andra intressenter behöver Region Jämtland Härjedalen samla in, registrera, bearbeta och på andra sätt behandla personuppgifter.

Vad är en personuppgift

Till personuppgifter räknas all information som kan kopplas till en nu levande person. Det kan till exempel vara ett personnummer, ett namn, en adress, en bild eller en film. Uppgifter om hälsa och besök i vården är också personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Det finns olika lagliga grunder till att Region Jämtland Härjedalen får behandla personuppgifter. Exempelvis kan det vara nödvändigt för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Det kan också vara ett led i vår myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra något vi enligt lag är skyldig att göra (rättslig förpliktelse). I vissa fall, som till exempel vid forskning, kan vi behöva samtycke för att behandla personuppgifter. Det finns flera lagar som styr hur dina personuppgifter ska hanteras för att ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR – Dataskyddsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Patientdatalagen. (GDPR har ersatt Personuppgiftslagen, PuL.)

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt eller behandlas på ett annat sätt än vad som var tänkt från början. Uppgifter ska också förvaras på ett säkert sätt så att obehörig inte kommer åt informationen.

Varje nämnd i Region Jämtland Härjedalen är personuppgiftsansvarig (ytterst ansvarig) för sin behandling av personuppgifter.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter för att bland annat:

  • fullgöra vårt uppdrag gentemot medborgare, exempelvis inom hälso- och sjukvård
  • kunna ge bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • hantera beställningar, synpunkter, frågor och felanmälningar
  • kunna registrera anmälningar från deltagare i seminarier, utbildningar och liknande
  • skicka nyhetsbrev och dylikt
  • samverka med externa aktörer inom exempelvis näringsliv
  • kunna handlägga ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt
  • göra upphandlingar av varor och tjänster
  • sluta avtal med enskilda eller andra organisationer
  • rekrytera nya medarbetare och hantera personalfrågor

Personuppgifter i vården

Vid kontakt med vården så registreras det uppgifter om dig i din journal och i andra system som används för vård och behandling. Vi behöver inget godkännande från dig för att kunna spara uppgifterna – men uppgifterna får bara användas av den personal som är delaktiga i din vård eller behandling

På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras av vården:

Insyn och registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Region Jämtland Härjedalen har om dig. För att få den informationen ska du begära ett så kallat registerutdrag. Din ansökan om registerutdrag kan du göra både via brev och via e-post
Det finns inga krav på underskrift men personnummer måste uppges. Om ansökan gäller en person som inte kan föra sin egen talan måste det bifogas intyg om godmanskap eller förvaltarskap.

Vårdnadshavare kan ansöka om registerutdrag för sitt barns räkning fram till dess att barnet fyller 15 år. Om barnet har fler än en vårdnadshavare så måste samtliga av dem underteckna ansökan. Barn som har fyllt 15 år får själva ansöka om registerutdrag, men om barnet inte förmår att göra det så kan vårdnadshavare ansöka i barnets ställe. I så fall måste barnets oförmåga kunna styrkas, exempelvis genom att vårdnadshavare bifogar ett läkarintyg till ansökan. Även i det fallet måste samtliga vårdnadshavare underteckna ansökan.

En begäran om registerutdrag blir alltid diarieförd hos Region Jämtland Härjedalen, och registerutdraget skickas med i ett rekommenderat brev till personens folkbokföringsadress.

För att begära ett registerutdrag ska du skicka din ansökan via brev till:

Dataskyddsombud
Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 29 Östersund
eller via e-post till:
dataskydd@regionjh.se

Ange ditt personnummer och vad din begäran omfattar. Specificera gärna om du önskar uppgifter från en viss verksamhet.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller upplever att dina uppgifter har blivit felaktigt hanterade så kan du lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter

Inom Region Jämtland Härjedalen, organisationsnummer 232100–0214, är nämnderna (inklusive regionstyrelsen) personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Samtliga nämnder kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: region@regionjh.se

Telefon: 063-15 30 00

Region Jämtland Härjedalen har ett centralt dataskyddsombud som är kontaktperson för samtliga personer Region Jämtland Härjedalen har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att Region Jämtland Härjedalen efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Jämtland Härjedalen, Dataskyddsombud, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: dataskydd@regionjh.se