Uppsökande och nödvändig tandvård

Region Jämtland Härjedalen har sedan 1999 ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer. För att ta del av stödet gäller att vårdtagaren skall ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Regionen ansvarar för att erbjuda alla dem som enligt tandvårdslagen och tandvårdsförordningen omfattas av stödet, det vill säga ingår i personkretsen.

Kommunerna har en viktig roll och deras medverkan är nödvändig för att identifiera dem som skall ingå i personkretsen och för att överlämna erbjudande om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Uppsökande verksamhet innebär en gratis munhälsobedömning i hemmet och utförs vanligtvis av tandhygienist. Vid munhälsobedömningen skall någon av den ansvariga vårdpersonalen vara med, alternativt anhörig, för att ge information om individens allmänstatus och speciella problem samt få handledning om den dagliga munvården. Munhälsobedömningen ges till berörda grupper en gång/år.

Nödvändig tandvård utförs till samma avgift som inom öppna hälso- och sjukvården. Avgiften räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd. Vilken tandvård som kan bli aktuell är beroende på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att orka med behandlingen. Huvudregeln är att man ska kunna tugga och äta utan att uppleva smärta. Det är valfritt om man vill gå hos folktandvården eller hos privattandläkare, men patienten måste kunna uppvisa sitt intyg.

Länk för utskrift av blankett ”Erbjudande om munhälsobedömning och nödvändig tandvård”PDF

Länk för utskrift av blankett ”Munvårdskort”PDF