Välfärd klimat och kompetens

Välfärd, klimat och kompetens

Område Välfärd, klimat och kompetens ska bidra till en social och ekologisk hållbarhet för länets länsbor, kommuner, företag och besökare. Välfärd, klimat och kompetens är ett brett område som inrymmer frågor som berör primärkommunal samordning, minskad energi och klimatpåverkan samt arbetsmarknad och utbildning.

Övergripande mål

  • Jämtlands län präglas av sina unika natur-, miljö och kulturvärden
  • En god service kan erbjudas alla invånare
  • Fler personer flyttar till länet
  • En säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets företag och hushåll.
  • Jämtlands län bidrar till att begränsa klimatpåverkan.
  • Energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet.

Målbild

Jämtlands län upplevs som en öppen plats där män och kvinnor i alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder. Jämtlands län lockar därför många inflyttare. En del av de inflyttade har sin försörjning med sig, etablerad genom tidigare kontakter och uppdragsverksamhet.

Förutom tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärlden är goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt ett rikt kultur- och idrottsutbud viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft.

Kommunal överenskommelse

Delar av områdets uppdrag är reglerat i den överenskommelse om regional samverkan som tecknats av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Samverkan mellan kommunerna är en förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag samtidigt som Region Jämtland Härjedalens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att Region Jämtland Härjedalen som tillväxtansvarig ska kunna bedriva sin verksamhet. Syftet med denna överenskommelse är att tillsammans bedriva kommunal och regional utveckling med utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin.

Mer information

Uppdragsbeskrivning för samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommunePDFr