Folkhälsa

”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län”

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med samtliga kommuner tagit fram en gemensam vision för sin befolkning som återges ovan. Visionen är politiskt förankrad genom beslut i samtliga kommuners och regionens fullmäktige. Detta ger en målinriktad kraft till Region JHs arbete med att förverkliga och genomföra folkhälsopolicyns intentioner.

Dokumentet finns att ladda ner här:
Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-2015 (2.1 MB)

Visionen bygger på synsättet att det är ett politiskt ansvar att utveckla, förändra och förbättra de strukturella områdena - hälsans bestämningsfaktorer - som påverkar befolkningens hälsa.

Det individuella ansvaret för folkhälsa återfinns hos individen själv i dennes livsstilsval men stöds av regionens kommuner och landsting genom insatser och resurser som erbjuds som stöd till enskilda.

Hälsans bestämningsfaktorer kallas de olika faktorer som i samspel med varandra påverkar vår hälsa i positiv eller negativ riktning.

Region Jämtland Härjedalen arbetar därför med att påverka trafikmiljö, livsmiljö, livsmedelspolitik, sociala miljöer, skolpolitik, osv med syfte att skapa ett så attraktivt och hälsosamt län som möjligt.

Den gemensamma folkhälsopolicyn för Jämtlands län utgår ifrån fyra insatsområden:
• Trygga uppväxtvillkor
• Utbildning och arbete
• Hälsofrämjande miljö
• Delaktighet och inflytande

Den nya policyns nyckelord har varit samverkan & inlyssnande, den har ett tydligt politiskt innehåll och skall omvandlas till handlingsplaner utifrån lokala behov.

Region Jämtland Härjedalen har därför fått följande uppdrag:
• Uppföljning och uppdatering av folkhälsoarbetet i länet utifrån folkhälsopolicyn minst en gång varje mandatperiod.
• Revideras senast 2015
• Ansvaret för uppföljning och revidering åvilar Region JH.

Inom folkhälsoområdet leder Region JH projektet PODD-RA. Läs mer om projektet här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214