Evidensbaserad praktik

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården, har regeringen och Sveriges kommuner och landsting sedan 2010 träffat årliga överenskommelser i syfte att utveckla en evidensbaserad praktik.

Avsikten med att stödja en evidensbaserad praktik är att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga att skapa och använda relevant kunskap och informationsteknik så att resurser kan riktas till områden där de gör mest nytta.

Syftet med en evidensbaserad praktik är att öka möjligheterna att hjälpa den enskilde. I en evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap som hämtas från:

• Brukarens erfarenheter och önskemål
• Den professionelles kompetens
• Forskning/evidens (med evidens menas den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen)

Ambitionen är att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. Helst ska insatsen vara utvärderad så att sannolikheten ökar att den ska hjälpa. Ett minikrav är att den inte ska vara skadlig.
I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet.

Lägesrapport för Jämtlands län 2015

Överenskommelse stöd till evidensbaserad praktik 2015

Lägesrapport för Jämtlands län jan 2014

Länets plan för en långsiktigt hållbar kunskapsutveckling

Här kan du ta del av mer information om evidensbaserad praktik:

Webbaserat stöd med praktisk vägledning

Dokumentation från inspirationskonferens i Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214