Barn och unga

Regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har sedan 2010 träffat årliga överenskommelser i syfte att utveckla en evidensbaserad praktik. Inom den ramen tillkom 2011 en överenskommelse som rör utvecklingen av socialtjänstens arbete med barn och unga, kallad ”BoU-satsningen”. De första åren omfattade satsningen främst ett utvecklingsarbete inom stärkt skydd för barn och unga som placeras utom hemmet, men har sedan utökats till att omfatta hela den sociala barn- och ungdomsvården.

BoU-satsningen i Jämtlands län

I Jämtlands län anställdes en utvecklingsledare under hösten 2011 och en rad olika aktiviteter har under de gånga åren genomförts inom ramen för satsningen. Bland annat har en samverkansmodell mellan de olika aktörerna i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen bildats, Jämtbus. Vidare har ett arbete kring placerade barn och familjehem genomförts, vilket bland annat har bidragit till att ett Familjehemscentrum har inrättats i länet. Familjehemscentrum startade sin verksamhet i januari 2015, inryms inom socialförvaltningen i Östersunds kommun men rekryterar, utbildar och utreder familjehem för samtliga av länets kommuner.

Målet är att utvecklingsarbetet inom BoU-satsningen i Jämtlands län ska bedrivas utifrån de behov som finns i kommunerna. IFO-cheferna är styrgrupp till arbetet inom BoU-satsningen i länet, de är delaktiga i de målområden som sätts upp inom ramen för satsningen samt i de aktiviteter som genomförs.

Utvecklingsledaren om BoU-satsningen i Jämtlands län har under 2016 bl.a. följande uppdrag:

  • Att samordna det länsövergripande arbetet med SKLs handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga - handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården” samt den utvecklingsplan som under våren 2016 tas fram för den sociala barn- och ungdomsvården i Jämtlands län.
  • Att verka för att de verksamheter som möter barn och unga som riskerar att fara illa samverkar. Exempelvis genom att samordna det regionala Jämtbusnätverket, genom att följa upp och revidera framtagna samverkansöverenskommelser samt genom att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram stödmaterial för att hålla samverkansmöten, SIP, barn och unga.
  • Att verka för att Familjehemscentrums verksamhet utvecklas och förbättras, genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och att verka för att dialogen mellan Familjehemscentrum och kommunerna underlättas.
  • Att erbjuda stöd till länets kommuner kring systematisk uppföljning, exempelvis Öppna Jämförelser.
  • Att erbjuda stöd till de kommuner i länet som vill implementera Västernorrlandsmodellen på Jämtlandsvis i syfte att stärka delaktigheten hos de barn och unga som möter socialtjänsten.
  • Att stödja länets kommuner i arbetet med Barns behov i centrum (BBIC) genom att samarbeta med den regionala BBIC-samordnaren (vilken finansieras inom ramen för BoU-satsningen) samt genom att delta vid de regionala BBIC-träffarna.
  • Att samverka med länsstyrelsen och andra berörda aktörer i syfte att underlätta och stärka kommunernas mottagande av ensamkommande barn.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214