Uppdrag psykisk hälsa

Sedan 2016 har stimulansmedel utbetalats till kommunerna och Region Jämtland Härjedalen (RJH) för att stärka arbetet med psykisk hälsa. Årligen har handlingsplaner upprättats och följts upp för att stärka det länsövergripande arbetet inom område psykisk hälsa. 2017 och 2018 samlades en del av parternas stimulansmedel på regional nivå för gemensam samordning och utvecklingsinsatser. Sedan 2019 utbetalas stimulansmedel till länsnivå vilka samlas inom förvaltningsområde regional utveckling (Social välfärd, RSS Jämtlands län). 2021 riktas länsmedlen till följande områden:

  • Samverkansinsatser mellan region och kommun avseende personer med samsjuklighet
  • Suicidpreventivt arbete
  • Brukarmedverkan

Det länsövergripande arbetet inom psykisk hälsa samordnas av två regionala samordnare. Samordnarna leder det länsövergripande arbetet för att uppnå de mål som inryms i handlingsplanen vilka har prioriterats av den politiska samverkansarenan SVOM. Utöver samordnare är under 2021 en suicidpreventiv resurs anställd för att utveckla det suicidpreventiva arbetet i kommunerna.

Arbetet är kopplat till "Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen - gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar". Överenskommelse, handlingsplan och analyser finns publicerade på regionens samverkanssida.