Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)

I Jämtlands län benämns RSS som Social Välfärd. Social välfärd samordnas av en social samordnare som har det övergripande samordningsansvaret för de verksamheter, projekt och arenor som ingår i RSS Jämtlands län.

En central del i RSS Jämtlands län är de arenor för kommunikation och samverkan mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen som finns uppbyggda.

Syftet med RSS har av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) formulerats i fem punkter:

  • kunna ge kommunerna och landstingens verksamheter ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder

Partnerskapet

Socialstyrelsen, SKL och regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Partnerskapets vision är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd.

Läs mer om partnerskapet här.