Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva.

Den länsgemensamma analys som genomförts av Öppna Jämförelser 2016-2018 har visat att länets kommuner i låg utsträckning sammanställer resultat av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå samt använder resultatet för att utveckla verksamheten.

FoU Jämt arbetar i samarbete med den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) för ett utvecklande av systematisk uppföljning i länets kommuner.

Systematisk uppföljning inom våld i nära relationer

3 juni hade Liselott Åsberg, ​regional utvecklingsledare Kvinnofridssatsningen och Monica Eriksson, FoU Jämt uppstartsträff för kontaktpersoner från fyra av länets kommuner kring en plan för en länsgemensam systematisk uppföljning för vuxna våldsutsatta som ska ske under perioden oktober 2020 till och med december 2021.

De fyra kommunerna, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund kommer in i den redan pågående nationella satsningen SU- kvinnofrid, som i nuläget omfattar ca 40 kommuner. Alla kommunerna använder samma dataprogram och registrerar samma variabler, stöd ges från SKR och Socialstyrelsen för den nationella satsningen.

Förutom att länets kommuner kommer att bidra med sina data till den nationella nivå kan en gemensam sammanställning från länets kommuner vara gynnsam. Genom att data från ett större antal individer samlas in kan analyserna bli mera träffsäkra och därmed användbara och vara till hjälp för utveckling av arbetet kring vuxna våldsutsatta i länet.