Öppna jämförelser

Från och med hösten 2009 samverkar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen om öppna jämförelser i socialtjänsten.

Syftet är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter.  De områden som berörs är; vård och omsorg om äldre, social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, stöd till personer med funktionsnedsättning, samt ekonomiskt bistånd.