Social barn- och ungdomsvård

Mellan åren 2012-2016 pågick barn- och unga satsningen vilket var ett regeringsuppdrag som finansierades av Socialdepartement via SKL centralt. Satsningen var en del av regeringens arbete kring ökat stöd för en evidensbaserad praktik. Arbetet i Jämtlands län bedrevs av en regional utvecklingsledare i samverkan med FoU Jämt.

Barn- och ungasatsningens mål var i inledningsskedet att stärka familjehemsvården och de placerade barnens situation samt stödja huvudmän och alternativa utförare i systematisk uppföljning av barn och unga placerade i familjehem och HVB-hem. Projektet har efter 2012 utvidgats till att omfatta alla barn och unga inom socialtjänsten.

Ett första steg var att kartlägga kommunernas rekryteringsarbete av familjehem, deras kompetens och möjlighet till utbildning samt stöd. Barnskyddet behövde stärkas för de placerade barnen. För att kunna göra detta behöver de som möter utsatta barn och arbetar i de utredande och placerande processerna ha kompetens för detta. Det är också viktigt att barnens åsikter kommer fram och respekteras.

Från och med 2017 fortsätter arbetet med att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården inom ramen för kommunernas och FoU Jämts ordinarie verksamhet.