Ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel

Under hösten sker ansökningen av FoU-medel, men under hela året är medarbetare i kommunerna välkomna att komma in med förfrågningar och idéer som vi tillsammans kan diskutera för att se hur idén på bästa sätt går att förverkliga. Viktigt är att närmsta chef och förvaltningschef är med i processen. Ibland kanske diskussionerna mynnar ut i ett eget arbete, med metodstöd och handledning från FoU Jämt, utan att en ansökan om särskilda medel måste göras.

Om Du har en idé till ett projekt är Du välkommen att kontakta FoU Jämt för diskussion. Årligen under våren har FoU Jämt också som ambition att gå ut med en blänkare och uppmana medarbetare i kommunerna att inkomma med idéer senast under juni månad, för att gemensamt föra diskussioner med FoU-enheten och andra medarbetare och därifrån skapa ansökningar.  På så sätt kan FoU Jämt vara med i processen, från idéstadie till färdig ansökan.

Modell för lokala FoU-projekt – från ansökan till genomförande och avrapportering

Kommande FoU-omgång – ansökan

 • April-maj– information om möjlighet att ansöka om FoU-medel sker via FoU Jämt´s hemsida, via representanter i RUG och informationsblänkare till kommunerna.
 • Juni- intresserade ombeds att skicka in idéskiss och/eller erbjuds möjligheter att diskutera projektidéer.
 • Augusti- september -handledning för ansökan ges.
 • Oktober – ansökan inlämnas in.
 • November – FoU-rådet beslutar om årets tilldelning av FoU-medel.
 • December-januari- besked till sökande om FoU- medel beviljats eller ej

Procedur för beviljade projekt

 • Februari – gemensam upptaktsträff för ansökningar beviljade vid FoU-råd i november året innan.Kallelse till träffen medföljer utskickat beslut om FoU-medel. Information om vad FoU-projekt innebär = en lärandeprocess, presentation av modell för genomförandet. Information om datasökning. Deltagarna presenterar sina projekt för varandra och ges möjlighet att knyta kontakter sinsemellan. Handledare tilldelas respektive projekt
 • Juni – uppföljningsträff. Avstämning, erfarenhetsutbyte, hur ser arbetet ut under sommarmånaderna?
 • September – uppföljningsträff med fokus på rapportskrivning.
 • Under projektperioden – individuell handledning mellan träffarna, cirka 10 timmar per projekt.
 • Under hösten – rapportskrivning, handledning vid behov.
 • I början av påföljande år – avrapportering, rapportseminarium för att delge resultat.

Modell för lokala FoU projekt (2018-06-27)PDF

Rutiner för fördelning av FoU medel

Rutiner för fördelning av FoU medelPDF

Ansökningsblanketter

Ansökningblankett-FoUmedelWord

Anvisningar FOU-medelWord