Vägen framåt avseende tillväxtarbetet i länet

Gemensamt formande av prioriteringsområden och arbetssättet Smart specialisering (S3). S3 innebär evidensbaserad identifiering av områden med potential för tillväxt. Det handlar om områden där en region redan har styrkor och om nya områden. Att utforma en S3 är inte en engångsprocess utan något som pågår löpande. Inom de prioriterade områdena
mobiliseras representanter från näringsliv, akademi, det offentliga och intressegrupper för att gemensamt hitta vägen fram till utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Sexstegsprocessen


Smart specialisering är ett arbetssätt som kort kan beskrivas i en sexstegsprocess där grundlig analys och dialog är nyckelsteg för framgång. Beskrivningen av sexstegsprocessen finns på Tillväxtverkets hemsida och vi avser att bottna i den vad gäller vägen framåt.

Vi vill härmed bjuda in er, länets aktörer, till arbetet med formandet av prioriteringsområden och arbetssätt för Jämtland Härjedalens tillväxtarbete. Innan vi går vidare med att beskriva hur vi tänker oss sexstegsprocessen vi vill poängtera att vi med vårt nya arbetssätt vill stärka länets aktörer och att det är Region Jämtland Härjedalen som står för samordnandet av insatserna i tillväxtarbetet. Arbetet kommer att gå mot mål och prioriteringar för vårt regionala tillväxtarbete och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kommer att integreras i arbetet.

Sexstegsprocess

S3 som arbetssätt beskrivet i en sexstegsprocess

Analys
I det första varvet av den här sexstegsprocessen, när vi formar prioriteringsområden och arbetssätt, rör sig analyssteget bland annat om en bakgrundsanalys för att identifiera möjliga prioriteringsområden. Region Jämtland Härjedalen har idag två analyser till grund för prioriteringsområdena, OECD:s territoriella utvärdering Nordliga glesbefolkade områden från 2017 och Oxford Researchs Analys- och kunskapsunderlag till en smart
specialiseringsstrategi för Jämtland Härjedalen från oktober 2019.


När prioriteringsområdena är avgjorda handlar analyssteget i sexstegsprocessen om att bygga god och bred evidens om området. Vi vill också att det löpande analyseras om insatserna som görs inom ramen för de prioriterade områdena skapar förutsättningar för
och i hela länet. När EU-kommissionen ställer kravet om regionala S3 ställer man också upp sju kriterier för när man kan säga sig ha uppfyllt kravet. Villkoren är av lite olika natur och idag är det inte helt klart vilka kriterier som ska uppfyllas av regional nivå eller om något av kriterierna ska uppfyllas på nationell nivå. Vi går inte in på dessa närmare just nu men vill flagga för att några av dessa kan komma att landa i analyssteget i framtiden.


Styrning
I det första varvet av sexstegsprocessen handlar styrningssteget om att sätta ihop styrgrupper av regionala nyckelaktörer. Styrgrupperna har ofta en trippelhelix- eller quadrupelhelixmodell med representanter från näringsliv, akademi, det offentliga och ideella organisationer.

Vi vill att styrgrupper för våra respektive prioriteringsområden formas. Hur styrgrupperna ser ut sätter vi inga ramar för idag, vi vill öppna upp för aktörer. Är aktörer intresserade av att bidra i en eller flera styrgruppers arbete är det välkommet. Utöver styrgrupp ser vi att varje område samlar en bredd av aktörer i ett partnerskap. Styrgruppens roll och hur arbetet ser ut avgörs inom ramen för partnerskapet för respektive prioriteringsområde. Även här vill vi se en analys för hur vi når aktörer i hela länet.


Vision
Partnerskapet tar fram en gemensam vision för arbetet. Visionen pekar ut var man – inom prioriteringsområdet – vill befinna sig i framtiden, vilka mål man vill uppnå och varför de är viktiga. Visionen bör vara inom realistiska gränser och tydligt kommunicerbar. Här vill vi att partnerskap och styrgrupper bär med sig att målet för arbetet är att skapa hållbar utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet – den regionala tillväxtpolitikens mål.


Prioritering
En viktig del av partnerskapens och styrgruppernas arbete är att utifrån analysmaterial och vision för respektive prioriteringsområde välja vad arbetet ska formas kring. Det gör aktörerna i en såkallad enterprenöriell upptäckarprocess – en översättning av engelska
entrepreneurial discovery process som ibland förkortas till EDP.

Inom prioriteringsområdet bör det finnas ett antal näringslivsaktörer och forskningskapacitet som är verksamma inom samma tematiska aktivitet. Avsikten är att dessa genom samarbeten och offentliga insatser kan driva på utvecklingen av innovationer inom nya nischer.

Policymix
För varje prioritetsområde utvecklas delstrategier och handlingsplaner som beskriver hur strategin ska genomföras. Här pekas ut vilka insatser och projekt som ska genomföras för att nå målen, när det ska ske och med vem. Vilka målgrupperna är, samt hur koppling till andra program och finansieringskällor ser ut. Vi skulle gärna se att partnerskap och styrgrupper inom ramen för detta steg tar fram en flerårig projektportfölj och stakar ut vägen framåt.

Utvärdering
S3 tycker på att processen ska vara entreprenöriell och experimenterande – därför är lärande, uppföljning och utvärdering centralt. Vi vill att respektive prioriteringsområde använder sig av effektkedjan för tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen. ”Effektkedjan för tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen” kanske inte säger någon speciellt mycket idag, men är en modell för uppföljning och lärande som vi avser att använda mer frekvent i
framtida arbete. Genom återkoppling förfinas och anpassas S3-arbetet i takt med att omvärlden förändras. Uppföljning fokuserar på att processen fortlöper som den ska.