Vi formar framtida tillväxtarbete genom Smart specialisering

Tidigare under våren hade vi Program för Smart Specialisering på remiss. Utifrån inkomna svar presenterar vi nu ett nytt angreppssätt och en väg framåt vad gäller formandet av tillväxtarbetet i Jämtland Härjedalen. I stora drag skulle vi vilja sammanfatta resonemanget bakom vårt uppdaterade förslag såhär:

  • Strategi för smart specialisering (S3) är ett arbetssätt för det regionala tillväxtarbetet snarare än ett styrdokument. Arbetssättet kan beskrivas i en sexstegsprocess där grundlig analys och dialog är nyckelsteg för framgång. Sexstegsprocessen finns beskriven på Tillväxtverkets hemsida och vi beskriver hur vi vill använda den i framtida arbete.
  • Förutsättningar, styrkeområden och behov skiljer sig åt i vår varierade geografi. Motsvarigheter till vårt län saknas i Europa och när EU-kommissionen formulerade vad S3 är och innebär var vårt län inte normgivande. Det är viktigt att vi bär med oss det och formar S3 efter våra unika förutsättningar. Den möjligheten finns då S3 är en platsbaserad ansats.
  • Breda prioriteringar passar Jämtland Härjedalen bättre än branscher och specifika näringar. Länets entreprenörer samlas i ett brett näringsliv och vi vill att det speglas i vårt tillväxtarbete. Bredare prioriteringsområden ger bättre förutsättningar att skapa ökad utvecklingskraft och stärkt konkurrenskraft i hela vår geografi. Möjligheten att samla aktörer, eller mobilisera kritisk massa, för utveckling av prioriteringsområden ökar också i och med ett breddat angreppssätt. Vi tror också att vi på detta sätt skapar bättre möjligheter för framtida innovativa idéer – dom vi idag inte vet att vi har.

Vi vill härmed bjuda in er, länets aktörer, till arbetet med formandet av prioriteringsområden och arbetssätt för Jämtland Härjedalens regionala tillväxtarbete. Arbetet påbörjas skyndsamt för att styra kommande Europeiska regionala utvecklingsfond och eventuellt också Interregprogram. Det innebär att vi behöver era inspel kring upplägget vi nu presenterar snarast. Det här är startskottet för ett fortsatt gemensamt arbete. Områden och arbetssätt formas i nästa steg av oss tillsammans och möjligheter till utvärderingar och justeringar är en del av vår framtida arbetsprocess.