Remissutgåva Regionala utvecklingsstrategin (RUS)

VÄLKOMNA att lämna inspel på remissutgåvan av Regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i

Så svarar ni

Region Jämtland Härjedalen önskar svar på remissen senast den 16 oktober 2020. Svaret skickas in i Word eller PDF-format (namngett med er organisations namn) till: regionalutveckling@regionjh.se eller Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/515/2018 på yttrandet.
Ange gärna kontaktperson för ert remissvar.

Vi vill ha synpunkter utifrån strategins två huvudrubriker:
• Vad anser ni om den övergripande omställningen av RUS
• Vad anser ni om innehållet i visionen

Svara så kortfattat och konkret som möjligt. Ni får gärna även beskriva om ni som organisation vill vara med i den fortsatta processen med att ta fram delmål och övergripande prioriteringar och bidra till genomförandet av strategin, gärna även på vilket sätt.

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!