Fördjupad kunskap om Jämtlands läns framtida prioriteringar

Sammanfattande projektbeskrivning

I det regionala utvecklingsansvaret ingår att strategiskt leda, samordna, följa upp och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet i riktning mot de prioriteringar och mål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin. Som ett led i att stärka det regionala ledarskapet och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet kommer Region Jämtland Härjedalen genom detta projekt att stärka vårt genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.

Projektet kommer att resultera i fördjupad kunskap om länets framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive EU:s sammanhållningspolitik perioden 2021-2027 och europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Projektet kommer att ta fram en sammanfattande analys som främst ska användas som underlag till att arbeta fram en uppdaterad Smart Specialiseringsstrategi för Jämtlands län, som har en nära koppling till den regionalautvecklingsstrategin och dess prioriteringar och långsiktiga samhällsmål.

Tillväxtverket, logga

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214