Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet (SFP) ska prioritera bland projektansökningar som söker medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Socialfondsprogrammet ESF+. Jämtlands län och Västernorrlands län bildar tillsammans programområdet Mellersta Norrland som har ett gemensamt strukturfondspartnerskap.

Nu lämnar vi snart programperioden 2014-2020 bakom oss för att ta sikte på genomförandet av programperioden 2021-2027. Inga nya EU-medel prioriteras till nya projekt i programperioden 2014-2020 utan fokus ligger här på avslut, utbetalningar, uppföljning och analys av programperiodens insatser. Programperioden har förlängs till april 2023 vilket i praktiken betyder att den nya och den gamla programperioden löper parallellt under en tid.

Region Jämtland Härjedalen har varit organisatorisk hemvist för Strukturfondspartnerskapets sekretariat under programperioden 2014-2020 och Region Västernorrland är det för programperioden 2021-2027. Sekretariatet drivs av en huvudsekreterare som arbetar nära SFP:s ordförande bland annat med att förbereda och sammankalla partnerksapets prioriteringsmöten.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverket förvaltande myndighet för ERUF. Programmets för Mellersta Norrland ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digital förbindelser.

  • Budgeten för Europeiska regionala utvecklingsfonden är 142,6 miljoner euro.
  • Inom regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 40 procent.
  • Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Läs mer om ERUF och Tillväxtverkets utlysningar om projektstöd

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för ESF+. Programmet ska främja insatser som minskar ekonomisk utsatthet, individers etablering och återinträde på arbetsmarknaden samt en stabil arbetsmarkand.

Läs mer om ESF+ och ESF-rådets utlysningar om projektstöd

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se