Vi planerar från en hållbar framtidsvision

Strategin har namnet Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva och utvecklas i för att ge tyngd åt att arbetet bör vara framsynt, kreativt och nytänkande men alltid förankrat i kunskap som beskriver nuläget, där planeringen bör ske med utgångspunkt i framtiden. Det är vi som lever, bor och verkar här som skapar framtidens utveckling och attraktivitet på olika sätt. För att tillvarata den kraften, så behövs förutom ett styrdokument även nya arbetsmetoder och processer. Där backcasting (se bild nedan) och tjänstedesign (kunden/befolkningen i fokus), är två metoder som kommer att användas framöver för att levandegöra processen kring vår regionala utvecklingsstrategi.

Backcasting

Källa: www.barkraft.ax

A. Regionala utvecklingsstrategin

B. Tillsammans göra en nulägesanalys av målbilden

C. Gemensamma delmål och övergripande prioriteringar

D. Prioritera och gör insatser (vem gör vad och var och en prioriterar utifrån sitt uppdrag och sitt mandat.)

Backcasting är en metod som är nära kopplad till arbetet med hållbar utveckling och är därför en relevant metod att koppla till arbetet med Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i. Tanken är att vi inför varje aktualisering av den regionala utvecklingsstrategin gör en backcastingövning, detta för att kontinuerligt arbeta med samhällsutmaningar och påverkansfaktorer tillsammans med aktuell omvärldsbevakning. Som skapar ett lärande i "systemet" kring Regionala utveckingsstrategin.