Flerdelat system för styrning av det hållbara regionala utvecklingsarbetet (tillväxtarbetet)

Flerdelat system

Tillsammans bildar:

• Regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i (RUN/515/2018),

• Mål och långsiktiga prioriteringar för den hållbara regionala utvecklingspolitiken (tillväxtpolitiken) i Jämtland Härjedalen (RUN/516/2020), och

Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (RUN/430/2018)

styrdokumentet som sätter vision/målbild, mål och prioriteringar för Jämtland Härjedalens hållbara regionala utvecklingspolitik (tillväxtpolitik) och det regionala hållbara utvecklingsarbetet (tillväxtarbetet).

Styrdokumentet ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ses över minst en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Den årliga rapporteringen som Region Jämtland Härjedalen gör till regeringen för att redogöra för det regionala tillväxtarbetet grundar sig på de långsiktiga prioriteringarna.