Regional kompetensförsörjning

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet syftar till att tillsammans med deltagande aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Målet är att få en förbättrad kompetensförsörjning genom en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare. För ett län med stora demografiska utmaningar samtidigt som förändringstakten på arbetsmarknaden skruvas upp blir kompetensförsörjningen en särskilt viktig utmaning att strategiskt samverka och kraftsamla resurserna kring.

Regionalt kompetensförsörjningsarbete – ett nationellt uppdrag

Regeringen har gett regionerna i uppdrag att arbeta med regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det innebär att tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt ge förslag på insatser som kan tillgodose behoven.

Flera större utvecklingssatsningar pågår inom området, bla har en stor Näringslivsundersökning med fokus på kompetens och utveckling genomförts tillsammans med länets kommuner. Utifrån framkomna resultat genomförs eller planeras utvecklingsinsatser både på lokal och regional nivå.

Ledningsgrupp för det regionala kompetensförsörjningsarbetet

För att ge riktning och förutsättningar till bred samverkan inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet finns en ledningsgrupp för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Här finns representanter från Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Samling Näringsliv, Jämtlands gymnasieförbund, Folkhögskolorna samt kommunala företrädare som representerar samtliga kommuner från nätverk för vuxenutbildningschefer och näringslivschefer.