Vår kunskapskälla

Kunskapsbas

Här nedan hittar ni relevanta dokument som byggt grunden för:

• Regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i (RUN/515/2018),

• Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala hållbara utvecklingspolitiken (tillväxtpolitiken) i Jämtland Härjedalen (RUN/516/2020), och

Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (RUN/430/2018)

styrdokumenten som sätter mål och prioriteringar för Jämtland Härjedalens hållbara regionala utvecklingspolitik (tillväxtpolitik) och det regionala hållbara utvecklingsarbetet (tillväxtarbetet).

 

Regionala Utvecklingsstrategin
Regionala utvecklingsstrategin, kortversionPDF
RUS_kortversion_eng
Förordning om Regionalt tillväxtarbete
OECD
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
Agenda 2030 för hållbar utveckling
Läget i länet
Analys gällande Hållbarhet och Agenda 2030 i RUS samt Läget i länet
Smart specialisering
Strukturanalys för Jämtlands län
Lokal Utveckling & Territoriella instrument - En outnyttjad potential?
Paulssons rapport
Färdigheter för Smart specialisering
Slutrapport för förstudien Mobilisering för cirkulär utveckling i Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se