Länstransportplan

Länstransportplanen styr hur statliga medel till investeringar i transportinfrastruktur i Jämtlands län ska fördelas.

Möjlighet att lämna synpunkter på regional transportplan för perioden 2022-2033

I dialog med aktörer inom länet har Region Jämtland Härjedalen, som ansvarig planupprättare, tagit fram ett förslag till ny regional transportplan för perioden 2022–2033 Pdf, 3.1 MB.. Den regionala transportplanen redovisar vilka åtgärder som prioriterats för genomförande under kommande planperiod. Regionala transportplanen redovisar även förslag på långsiktiga mål för länets infrastruktur.

Remissutgåvan fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 21 september 2021. Efter remisstiden kommer arbetet att fortsätta med att färdigställa planen. Regionala transportplanen kommer att fastställas av regionfullmäktige under hösten 2022.

Region Jämtland Härjedalen önskar svar på remissen senast den 31 december 2021. Svaret skickas till: regionalutveckling@regionjh.se eller Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.

Ange diarienummer RUN/610/2020 på yttrandet.