Viktigt att veta

Det är viktigt att du tänker på detta direkt vid din ansökan om stöd.

Region Jämtland Härjedalen har för att utöka sina tillgängliga medel, där företagsstöden ingår, erhållit medel från EU:s regionala utvecklingsfond. Detta innebär att företaget kan komma att kontrolleras av EU:s revisorer samt att formella krav ställs gällande upphandling, information och särredovisning. Mer information om detta finns under länkarna till vänster.

Målgrupp för stödet är:

 • Företag som har en verksamhet med egen produktion av varor eller tjänster på ett fast verksamhetsställe i Region Jämtland Härjedalen.
 • Företag som har en större marknad än den lokala/ regionala. När Region Jämtland Härjedalen prövar en ansökan om stöd måste hänsyn tas till konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten ska bedrivas. Bidrag får inte ges till ett företag om det kan antas påverka konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Detta medför en stark begränsning i möjligheterna att ge stöd till bland annat serviceverksamhet med enbart en lokal marknad.
 • Små och medelstora företag som bedriver hållbar verksamhet på marknadsmässiga villkor (för att bedömas som små och medelstort företag ska företaget ha färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro per år).
 • Stora företag kan endast beviljas stöd till nyetablering eller att man på en befintlig anläggning investerar i en ny verksamhet som inte är samma eller liknande den verksamhet som tidigare utförts vid anläggningen. Företagen ska vara fristående eller ägas till mindre än 25 procent av större företag eller koncerner.        

Stödet behovsprövas för varje enskilt företag och faktorer som kan påverka både möjlighet till stöd och stödnivå är:

 • Länets prioriteringar
 • Tillväxtpotential i företaget och investeringen
 • Typ av investering och investeringens storlek
 • Företagets behov av stöd för att kunna genomföra investeringen. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.
 • Företagets ekonomi
 • Konkurrensförhållanden
 • Konjunktur och tillgång på bidragsmedel

Verksamheter som inte beviljas företagsstöd

Några verksamheter kan inte enligt förordningen erhålla stöd. Det är företag inom transportsektorn, energiområdet och fiskerinäringen. Stark begränsning gäller för jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Tänk på att:

 • Ansökan om stöd måste vara inlämnad till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjas (ankomstdatum gäller). Att ta in offerter är ok och är en del av ansökningsmaterialet. Men man får inte ingå avtal eller beställa något innan ansökan lämnas in.
 • Ansökan måste vara underskriven av formell firmatecknare i original och kopia på giltig ID handling skall bifogas ansökan alt elektroniskt ID vid ansökan via webben.
 • Ta tidig kontakt med aktuell kontrollant för att fastställa rutiner för ärendet.
 • Intyg gällande försumbart stöd tas in från företaget om sådant stöd skall lämnas som företagsstöd. Försumbart stöd (sk. De Minimis stöd; Försumbart stöd, stöd av mindre betydelse enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1470/2013 av den 18 december 2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse) lämnas från Region Jämtland Härjedalen om högst 1 500 000 kr under en treårsperiod.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till verksamhet och investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Leasing och avbetalningskontrakt är inte godkänt som underlag för stöd.
 • Stöd kan ej lämnas till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter eller har anmärkningar och/ eller skulder hos kronofogden.
 • Företagsstöd beviljas inte för investeringar utifrån lagkrav eller förelägganden från till exempel någon myndighet eller samhällsfunktion.
 • Investeringen ska ha/generera sysselsättning i anslutning till investeringsstället.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.
 • Stöd beviljas inte till förvärv av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon.
 • Stöd beviljas inte till reinvesteringar eller driftskostnader i företaget, till exempel inköp av en ny maskin när den gamla slitits ut, eller en marknadsföringskampanj som inte är ”utöver det vanliga”.
 • Stöd beviljas i normalfallet inte till eget arbete eller för köp av tjänst av närstående.
 • Stöd är inte prioriterat till mobila enheter, surfplattor, mobiltelefoner eller handverktyg. Eller andra liknande ändamål som är lätt avyttringsbara och/eller kan användas privat.
 • Vid stöd tas i normalfallet säkerheter ut i form av pantbrev, företagsinteckningar och borgen.
 • Utbetalning av stödet sker efter investeringen genomförts mot redovisning av betalda fakturor styrkta med betalningsverifikat. Kontrollant i ärendet kan vara en av Tillväxtverket utsedda kontrollanter, personal på kommunens näringslivskontor eller personal hos region Jämtland Härjedalen.
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214