Innovation

Stämpelbild - Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025

Innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Det vill vi ha i Jämtlands län. Därför arbetade Regionförbundet i Jämtlands län under 2013 fram en regional innovationsstrategi i bred samverkan med näringslivet, kunskapsmiljöerna, civilsamhället och den offentliga sektorn.

Att finansiera innovationer och utveckling

Har du ett företag och sitter med en nyskapande teknikutveckling såsom en uppfinning, unik produktutveckling eller innovation? Om den kan kommersialiseras kan du söka innovationsstöd eller innovationslån till utvecklingen av detta.

Det är viktigt för Sverige att förnyelsen ständigt pågår och att goda idéer kan utvecklas till goda affärer. I tidiga skeden kan det, speciellt i små eller nystartade företag, vara svårt att hitta riskvilligt kapital. Såddfinansiering kan ges till företag för att finansiera utveckling av idéer som bedöms ha goda chanser att bli kommersiellt betydelsefulla och kunna ge tillväxt.

Finansieringen vänder sig till företag som vill växa genom offensiva satsningar på nya och unika produkter, processer eller tjänster. Företaget ska ha en unik affärsidé som gärna kan skyddas genom exempelvis patent eller mönsterskydd. Satsningen ska vara förenad med ett risktagande (ej normal produktutveckling). Stor vikt läggs vid företagsledningens eller entreprenörens förmåga att driva och genomföra projektet.

Finansieringen kan ges till företag som har målsättningen och möjligheten att bedriva kommersiell verksamhet på en växande marknad, gärna med exportpotential. Projektet avser främst det förkommersiella skedet, det vill säga före tillverkning och marknadsföring.

Prioritering ligger på företag med tillväxtambitioner.

Vad kan du söka stöd till?
Externa kostnader, prototyptillverkning, patentansökningar, konsulthjälp för exempelvis beräkningar, konstruktionsritningar och design. Eget arbete och köp av närstående i begränsad omfattning.

  • Materialkostnader som behövs för att genomför projektet
  • Kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent.
  • Övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.
  • Begränsade personalkostnader som behövs för att genomföra projektet

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214