Regionalt Företagsstöd

Driver du ett företag och ska göra en strategisk investering i syfte att växa? Har du ett nystartat företag med en innovativ produkt som ska utvecklas och lanseras? Eller planerar du att ta din produkt in på en ny marknad? Vid behov kan kan de regionala företagsstöden som Region Jämtland Härjedalen erbjuder vara en del av finansieringen.

Skicka in din ansökan via Min Ansökan - www.minansokan.se

Särskild information med anledning av Corona

Vi prioriterar utbetalningar när det behövs
Om företag eller projektägarende organisationer i vår region av likvida skäl behöver ansöka om utbetalning med tätare intervall ber vi dig meddela oss detta. Då ska vi göra vad vi kan för att hantera kostnadsgranskning och utbetalning så skyndsamt som möjligt.

Kan investeringen inte genomföras som planerat?
Företag som tidigare beviljats stöd till investeringar som nu av ekonomiska eller andra skäl inte kan genomföras uppmanas att ta kontakt med sin handläggare.

Näringslivssupport
Region Jämtland Härjedalen har en näringslivssupport för att stötta företagare i länet med anledning av corona/covid-19.
Länk till Näringslivssupporten

Samland myndighetsinformation
På verksamt.se finns en sida som samlar länkar där du hittar information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.
Länk till verksamt.se

Varför erbjuder Region Jämtland Härjedalen företagsstöd?
Vilka pengar används till företagsstöd?
Vilka erbjudanden om företagsstöd gäller?
Vilka företag kan få stöd?

Det finns ett antal grundläggande förutsättningar för företagsstöd:

 • Stödet ska bidra till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed hållbar regional tillväxt
 • Stöd ges inte till drift eller direkta reinvesteringar
 • Stöd ges inte till hobbyverksamhet
 • Stöd ges inte till åtgärder/investeringar som görs på grund av lagkrav
 • Stöd ges inte när det bedöms snedvrida konkurrensen
 • Stödmottagande företag ska ha ett fast arbetsställe i länet
 • Stödmottagande företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter
 • Stödet ska ha en avgörande betydelse för åtgärdens genomförande
 • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter
 • Ansökan om stöd ska lämnas in innan åtgärden/investeringen påbörjas
 • Löner och andra anställningsförmåner hos stödmottagande företag ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal

Region Jämtland Härjedalen har begränsade möjligheter att ge stöd till transportsektorn och fiskerinäringen. Det gäller även för stöd till jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Etiska aspekter

Region Jämtland Härjedalen beviljar aldrig stöd till företag vars verksamhet handlar om produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobak- och olagliga droger eller till företag som bedriver verksamhet kopplade till sexindustrin. Stöd beviljas inte heller till företag som utvinner fossila bränslen eller på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering.

Företag som producerar alkoholhaltiga drycker kan beviljas stöd om produktionen är småskalig och då företaget genom sin verksamhet även bedöms bidra till besöksnäringens utveckling på en destination. Övriga grundläggande förutsättningar för stöd och legala krav ska också uppfyllas.

Vad menas med "hållbar tillväxt"?
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214