Vilka företag kan få stöd?

Det finns ett antal grundläggande förutsättningar för företagsstöd:

 • Stödet ska bidra till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed hållbar regional tillväxt
 • Stöd ges inte till drift eller direkta reinvesteringar
 • Stöd ges inte till hobbyverksamhet
 • Stöd ges inte till åtgärder/investeringar som görs på grund av lagkrav
 • Stöd ges inte när det bedöms snedvrida konkurrensen
 • Stödmottagande företag ska ha ett fast arbetsställe i länet
 • Stödmottagande företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter
 • Stödet ska ha en avgörande betydelse för åtgärdens genomförande
 • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter
 • Ansökan om stöd ska lämnas in innan åtgärden/investeringen påbörjas
 • Löner och andra anställningsförmåner hos stödmottagande företag ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal

Region Jämtland Härjedalen har begränsade möjligheter att ge stöd till transportsektorn och fiskerinäringen. Det gäller även för stöd till jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Etiska aspekter

Region Jämtland Härjedalen beviljar aldrig stöd till företag vars verksamhet handlar om produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobak- och olagliga droger eller till företag som bedriver verksamhet kopplade till sexindustrin. Stöd beviljas inte heller till företag som utvinner fossila bränslen eller på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering.

Företag som producerar alkoholhaltiga drycker kan beviljas stöd om produktionen är småskalig och då företaget genom sin verksamhet även bedöms bidra till besöksnäringens utveckling på en destination. Övriga grundläggande förutsättningar för stöd och legala krav ska också uppfyllas.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214