Projekt, statliga satsningar

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) sluter årligen olika överenskommelser. Inom ramen för dessa överenskommelser utbetalas statliga stimulansmedel.

Vissa stimulansmedel riktas till Social välfärd, RSS Jämtlands län, för utveckling av kommunernas socialtjänst och kommunala hälso- och sjukvård.

Andra stimulansmedeln söks hem av och administreras inom Social välfärd, RSS Jämtlands län, efter överenskommelse mellan regionen och länets kommuner.

Våld i nära relationer

2021–2023 gör Sveriges kommuner och regioner (SKR) en särskild kvinnofridssatsning. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Genom kvinnofridssatsningen anställer RSS utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet.

Projektledare/utvecklingsledare: Liselott Åsberg

God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2022 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

En stor del av de medel som betalas ut till RSS 2022 betalas ut till kommunerna för lokala aktiviteter och en del samlas inom Social välfärd, RSS Jämtlands län.

Länets kommuner och Region Jämtland Härjdalen har beslutat att gemensamt arbeta för en god och nära vård för länets medborgare. Arbetet utgår från lokala behov och medborgarnas behov och förutsättningar (personcentrering). För kommunernas del leds arbetet av en projektledare som har sin hemvist inom Social Välfärd, RSS Jämtlands län.

Projektledare: Helena Ivansson, Veronica Molander

Psykisk hälsa

Sedan 2016 har stimulansmedel utbetalats till kommunerna och Region Jämtland Härjedalen (RJH) för att stärka arbetet med psykisk hälsa. Årligen har handlingsplaner upprättats och följts upp för att stärka det länsövergripande arbetet inom område psykisk hälsa. Sedan 2019 utbetalas stimulansmedel till länsnivå vilka samlas inom förvaltningsområde regional utveckling (Social välfärd, RSS Jämtlands län). 2022 riktas länsmedlen till följande områden:

  • Samverkansinsatser mellan region och kommun avseende personer med samsjuklighet
  • Suicidpreventivt arbete
  • Brukarmedverkan

Det länsövergripande arbetet inom psykisk hälsa samordnas av två regionala samordnare. Samordnarna leder det länsövergripande arbetet för att uppnå de mål som inryms i handlingsplanen vilka har prioriterats av den politiska samverkansarenan SVOM. Utöver samordnare är under 2022 en suicidpreventiv resurs anställd för att utveckla det suicidpreventiva arbetet i kommunerna.

Arbetet är kopplat till "Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen - gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar". Överenskommelse, handlingsplan och analyser finns publicerade på regionens samverkanssida.

Samordnare: Jan Persson