Regional utvecklingsgrupp (RUG)

En viktig del i den regionala stödstrukturen för att säkra långsiktighet i kunskapsutvecklingen inom sociala välfärdsområdet är den regionala utvecklingsgrupp som bildades 2014.

Gruppen, vars arbete samordnas av FoU Jämt, består av representanter från samtliga kommuner och region Jämtland Härjedalen.

FoU Jämt sammankallar den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) och stödjer länets kommuner i pågående utvecklingsarbeten.

Uppdrag

Syftet med gruppen är att vara en mötesplats för dem som arbetar med utvecklingsfrågor inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, att stödja kunskapsutvekcling och evidensbaserad praktik samt att vara ett forum för samordning och stöd i utvecklingsfrågor i länet. Gruppens kompetens omfattar områdena SoL, LSS och HSL.

Gruppens arbete har sedan starten huvudsakligen inriktats på att finna former för hur fortsatt implementering av evidensbaserad praktik och kunskap om systematiskt förbättringsarbete ska ske.

Vad innebär uppdraget i RUG

 • Omvärldsbevakning av vad som sker inom det sociala välfärdsområdet
  • Ta emot/sprida information från FoU Jämt till den egna arbetsplatsen och vice versa
  • Bevaka och förmedla idéer rörande behovet av verksamhetsutveckling/kunskapsutveckling i kommunen
 • Samordna utvecklings-/kvalitetsfrågor som är gemensamma för länet
  • Samverka med FoU Jämt kring olika aktiviteter
  • Kunna ingå i temporära operativa arbetsgrupper i relation till eget kunskapsområde/intresseområde
  • Kontaktperson för FoU Jämt gällande öppna jämförelser
 • Förankra utvecklings-/kvalitetsfrågor i den egna verksamheten
 • Kontaktperson för utlysning av FoU medel
 • Ha kännedom om och visa intresse för de projekt som är aktuella i kommunen med stöd från FoU Jämt
 • En framträdande roll för samordning av det lokala arbetet med öppna jämförelser (då öppna jämförelser är en del i EBP och då uppdraget i RUG bland annat ska stödja kunskapsutveckling och EBP)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se