Kvalitetsförbättrande samverkansformer

Här publicerar vi omvärldsbevakning inom område kvalitetsförbättrande samverkansformer.

I Jämtlands län pågår samverkan inom en rad områden mellan kommunerna och mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Samverkan består både av gemensamt finansierade verksamheter och av andra gemensamma kvalitetsförbättrande insatser.

RSS Jämtlands län (inkl. FoU Jämt), Centrum mot våld, Familjehemscentrum och Familjerådgivningen är exempel på verksamheter som finansieras och arbetar på uppdrag av länets kommuner gemensamt. Barnahus Jämtlands län finansieras och arbetar på uppdrag av länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen och polismyndigheten gemensamt.

SocSam anser att samverkan behöver utvecklas inom en rad områden, exempelvis genom kommunal avtalssamverkan samt samverkan mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen inom ex. missbruks beroendeområdet.

Kommunal avtalssamverkan

Rapportserie från SKR (2020)

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats.

SKR har bland annat tagit fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan, ex. inom myndighetsutövning.

Sveriges kommuner och landsting (SKR) hemsida om kommunal avtalssamverkan

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se