Metodstöd

I de fall där verksamheten eller arbetsgruppen vill skapa ett mindre förbättringsarbete utan att gå igenom en längre process med finansieringsansökan etcetera, står FoU Jämt gärna till tjänst med metodstöd av olika slag. Det kan exempelvis handla om genomförande av en mindre enkät, att förbättra kring olika typer av situationer tillsammans med klienter och/eller brukare, mindre organisatoriska förändringar och så vidare. Här kan FoU Jämt stötta initialt, men även genom processen.

Ni är varmt välkomna att höra av er för ytterligare information. Alla frågor är bra frågor!

Viktiga länkar för metodstöd och evidens

Länkar till myndigheternas webbsidor

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. I samverkan med andra aktörer erbjuder de kunskapsunderlag och metodstöd samt följer upp och utvärderar olika metoder och insatser.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

Kunskapsguiden
Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Länk till Kunskapsguiden: www.kunskapsguiden.se

Myndigheten för delaktighet (MFD)
MFD är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Länk till MFD: www.mfd.se

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. MFoF arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Länk till MFoF:s webbplats: www.mfof.se

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar och medborgarperspektiv. Arbetet ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Länk till Vårdanalys: https://www.vardanalys.se/

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.

Länk till Nka: http://www.anhoriga.se/

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Socialstyrelsen arbetar bland annat med att ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vården och omsorgen inom områden som till exempel psykisk ohälsa, äldre, funktionshinder och barn och unga, följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar när det gäller till exempel väntetider, tillgänglighet och personaltillgång, ta fram föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur man lever upp till föreskrifternas krav.

Länk till socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård, samt granska kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder.

Länk till SBU:s webbplats: www.sbu.se

Litteratursökning

Svenska källor:

Libris
De svenska bibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. Kompletterar SwePub.

Länk till Libris: http://libris.kb.se

Swemed+
Referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom hälso-och sjukvård. Många ämnen är multidisciplinära.

Länk till SweMed+: https://svemedplus.kib.ki.se/

SwePub
Referenser till de forskningspublikationer från ett fyrtiotal svenska lärosäten och några myndigheter. I DIVA finns även studentuppsatser

Länk till SwePub: http://swepub.kb.se/

Internationella källor:

Campbell Collobration
Campbell Collaboration gör systematiska översikter inom: social välfärd, utbildning, kriminologi, utveckling av lokalsamhällen.

Länk till Campbell Collobration: https://www.campbellcollaboration.org/

Cochrane Collobration
Cochrane Collaboration gör systematiska översikter inom: hälsovård, medicin inkl. multidiciplinära områden som missbruk, psykisk hälsa mm.

Länk till Cochrane Collobration; https://www.cochranelibrary.com/

Google Scholar
Referenser till artiklar, rapporter, översikter av olika slag på akademisk nivå inom alla tänkbara ämnesområden.

Länk till Google Scholar: http://scholar.google.se

Social Care Online
Referenser till artiklar, rapporter, utvärderingar, systematiska översikter inom alla områden av socialt arbete och social omsorg. Mycket är generellt men särskilt fokus på Storbritannien.

Guide till hur man söker: http://docs.scie-socialcareonline.org.uk/help/2014_SCO_advanced_search.pdf

Länk till Social Care Online: http://www.scie-socialcareonline.org.uk/

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se