FoU-rådet

FoU-rådet utgör styrgrupp för FoU Jämt. Det är FoU rådet som ger uppdrag till FoU Jämt och beslutar om årlig verksamhetsplan.

Enheten finansieras i grunden av anslag från samtliga av länets åtta kommuner, samt genom uppdragsförsäljning. De åtta kommunerna är härmed FoU Jämt:s huvudmän.

I FoU-rådet representeras kommunerna av socialchef/motsvarande. Östersunds kommun representeras av två ledamöter - från vård- och omsorgsförvaltningen respektive från social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Från område Välfärd, klimat och kompetens ingår områdeschef och social samordnare.

Adjungerade ledamöter (och ersättare) utses dels från Mittuniversitetets institutioner för hälsovetenskap, omvårdnad samt psykologi och socialt arbete. Dessutom adjungeras en ledamot från Region Jämtland Härjedalens FoU U-enhet och personal från FoU Jämt.

FoU-rådet sammanträder tre gånger per år och i förekommande fall vid behov. Ordförande väljs årligen vid första sammanträdet för FoU-rådet.

Respektive sammanträde föregås av ett arbetsutskott. I detta ingår ordförande, två ledamöter från kommunerna, en ledamot från Mittuniversitetet samt områdeschef och social samordnare från Välfärd, klimat och kompetens. Ordförande är sammankallande och adjungerade ledamöter från FoU Jämt är föredragande. Kallelse och möteshandlingar sänds via e-post till ordinarie och adjungerade ledamöter senast en vecka före aviserat sammanträde.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se