Kvalitet, analys och uppföljning

FoU Jämt stödjer på olika vis kommunerna att utveckla arbetet med kvalitet, analys och uppföljning.

Nationellt nätverk

SKR har sedan flera år tillbaka ett nätverk för kvalitet och uppföljning (NUA).

Jämtlands läns kommuner representateras av Eva-Britt Jacobsson, Östersunds kommun.

Öppna Jämförelser

Från och med hösten 2009 samverkar Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen om öppna jämförelser i socialtjänsten.

Syftet är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter.  De områden som berörs är; vård och omsorg om äldre, social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, stöd till personer med funktionsnedsättning, samt ekonomiskt bistånd.

I Jämtlands län genomför regional utvecklingsgrupp (RUG) en årlig analys av länets resultat i syfte att utveckla verksamheterna. FoU Jämt stödjer kommunerna i detta arbete.

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva.

Den länsgemensamma analys som genomförts av Öppna Jämförelser har visat att länets kommuner i låg utsträckning sammanställer resultat av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå samt använder resultatet för att utveckla verksamheten.

FoU Jämt arbetar i samarbete med den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) för ett utvecklande av systematisk uppföljning i länets kommuner.

Systematisk uppföljning inom våld i nära relationer

Krokom och Östersund deltar med stöd av utvecklingsedare kvinnofrid i den nationella satsningen SU- kvinnofrid, som omfattar ca 40 kommuner. Alla kommunerna använder samma dataprogram och registrerar samma variabler, stöd ges från SKR och Socialstyrelsen för den nationella satsningen.

Förutom att länets kommuner kommer att bidra med sina data till den nationella nivå kan en gemensam sammanställning från länets kommuner vara gynnsam. Genom att data från ett större antal individer samlas in kan analyserna bli mera träffsäkra och därmed användbara och vara till hjälp för utveckling av arbetet kring vuxna våldsutsatta i länet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se