Individ- & familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Missbruk och beroende

Missbruks- och beroendevården omfattar socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

Nationellt nätverk

SKR har sedan flera år tillbaka ett nätverk inom missbruk och beroende (BIRK).

Länets kommuner representeras av Mona NIlsson, Östersunds kommun.

Social barn- och ungdomsvård

Barn- och ungaområdet omfattar socialtjänstens arbete med barn och ungdomar.

Nationellt nätverk

SKR:s barn- och unganätverk träffas fyra gånger per år.

Från Jämtlands läns kommuner deltar Åsa Eldebro, utvecklingssamordnare FoU Jämt.

Jämtbus

I Jämtlands län finns sedan 2012 en överenskommelse om samverkan avseende barn och unga (0-20 år) i behov av särskilt stöd, JämtBus.

JämtBus rör samtliga verksamheter inom länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen som kommer i kontakt med barn och unga. Överenskommelsen reviderades 2018.

Det regionala JämBus-nätverket är ett samverkansnätverk på tjänstemannanivå mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. JämtBusnätverket samordnas av FoU-Jämt och syftar till att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter barn och unga. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år.

Målet är att varje kommun ska ha ett lokalt samverkansnätverk i syfte att möjliggöra ett flöde mellan regional och kommunal nivå. Idag har fem kommuner lokala JämtBusnätverk.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se