"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Vad har IVO sett 2019?

I årets rapport finns fem övergripande slutsatser. Komplexiteten inom vård och omsorg gör att det finns inbördes relationer mellan slutsatserna. Exempelvis kan IVO se att problem med kompetensförsörjning hänger samman med flera andra brister som uppstår i verksamheterna. Styrning och ledning – både på systemnivå och på verksamhetsnivå – har stor påverkan på samtliga övriga slutsatser.


Övergripande slutsatser
• Utmaningar i ledning och styrning

  • Svårt att nå god tillgänglighet och jämlik kvalitet
  • Brist på personal och kompetens försämrar kvalitet och säkerhet
  • Bristande personcentrering och samordning
  • Alla barn, unga och äldre är inte trygga i sina boenden

Rapporten finns här.


Brödtext

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se