"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Socialstyrelsens regeringsuppdrag kring suicidprevention och stöd till efterlevande

På uppdrag av Socialstyrelsen har konsultföretaget Lumell drivit ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag.

Det övergripande syftet med delprojektet är att identifiera möjligheter att minska suicid samt att förbättra stödet till efterlevande. I delprojektet ingår bland annat att kartlägga hur kunskapsläget ser ut, vilka kunskapsstöd som redan finns inom området, vilka åtgärder som relevanta intressenter ser som nödvändiga för att minska antalet suicid samt att analysera vilken Socialstyrelsens roll bör vara inom området och vilka produkter/arbetsinsatser som myndigheten bör fokusera på de närmaste åren.

Bifogat är slutrapporten från Lumell, i vilken utmaningar och prioriterade förbättringsområden beskrivs. I nästa steg kommer Socialstyrelsen att arbeta vidare med stöd av rapporten. Socialstyrelsen kommer att informera mer om arbetet i sina kanaler inom kort.

Länk Pdf, 7.8 MB. till Lumells slutrapport:

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se