"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

SBU har uppdaterat temasidan om socialtjänst

https://www.sbu.se/sv/publikationer/socialtjanst/

På sidan hittar du alla SBU:s rapporter inom området och även pågående projekt samt vetenskapliga kunskapsluckor.

Årligen får cirka 800 000 personer någon form av insats inom någon av socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

På uppdrag av regeringen utvärderar SBU verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utvärderingarna tillämpar ett samhälleligt, ekonomiskt och etiskt perspektiv samt där så är lämpligt ett medicinskt perspektiv.

I de fall SBU identifierar att det saknas vetenskaplig kunskap samarbetar SBU med bland annat forskningsrådet Forte för att tydliggöra forskningsbehoven.

Under Tema: Socialtjänst finns följande underrubriker:

 • STA-nätverket
 • Metodutbildningar
 • Metodstöd
 • Publicerat
 • Vetenskapliga kunskapsluckor
 • Barn och unga
 • Ekonomiskt bistånd
 • Äldre
 • Våld
 • Missbruk och beroende
 • Socialtjänst vid funktionsnedsättning
 • Andra organisatioer
2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se