"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Översynen av socialtjänstlagen förlängs

Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 3 augusti 2020.

Syftet med översynen är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus, och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv.

Direktiven innehåller flera komplexa frågor och ställningstaganden, och mot den bakgrunden beslutade regeringen den 19 juli 2018 om tilläggsdirektiv (dir. 2018:69) som bland annat innebar att utredningstiden förlängdes till den 1 juni 2020.

För att underlaget ska kunna hålla den kvalitet som utredaren anser är önskvärd har utredningen framfört önskemål om ytterligare förlängd tid för uppdraget, vilket regeringen beviljat.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se