"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Länsdialog 200211 - Så kan vi arbeta lokalt och regionalt med SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, 13 –29 år!

Den 11 februari 2020 bjöd FoU-Jämt tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Mittuniversitetet in till en länsdialog om missbruk och beroende. Länsdialogen samlade ett 70-tal deltagare som representerade hälso- och sjukvården, socialtjänsten, politiker, chefer och brukarrepresentanter. Utgångspunkt under dagen var dels förslagen i SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende 13–29 år och dels ”Läget i länet”, där centrala aktörer inom området gav sin syn på hur konsumtion och skador av alkohol och narkotika utvecklats i länets kommuner. Sammanfattningsvis syftade Länsdialogen till att belysa:

– behovet av en mer lättillgänglig missbruks- och beroendevården i länet

– att de insatser som erbjuds behöver samordnas mellan huvudmännen, och

– att insatser för att tidigt upptäcka missbruk och snabbt kunna bryta en ogynnsam utveckling är särskilt prioriterade.

Mer information samt material från dagen återfinns via denna länk.

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se