"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Kompetenssatsning för länets LSS-handläggare

Våren 2020 genomför FoU Jämt och Socialstyrelsen en kompetenssatsning för länets LSS-handläggare.

Kompetenssatsningen består av 5 sammankomster. Den första dagen genomfördes i januari och idag träffades deltagarna en andra gång, utbildningen avslutas i maj 2020.

Kompetenssatsningen utgår från Socialstyrelsens projekt "Lokal kompetensutveckling för LSS-handläggare" som pågick 2018. Målsättningen med kompetenssatsningen är att höja kompetensen hos handläggare så att den enskilde får möjligheter till bemötande och insatser som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Materialet har fokus på att ge stöd för en rättsäker handläggning och hur den enskildes självbestämmande och inflytande kan säkras i handläggningsprocessen. Kompetensutvecklingen ska främja arbetssätt som leder till att den enskilde kan uppleva trygghet, meningsfullhet samt ha en känsla av sammanhang under handläggningsprocessen.

Kompetenssatsningen innehåller flera steg, inledningsvis har handläggarna arbetat med fallbeskrivningar om LSS-utredningar med tillhörande frågor som besvarats av handläggarna via länk. Svaren har sammanställts till en rapport som gett en bild av gruppens behov av kompetensutveckling. Kunskapsinhämtning sker via en rad kunskapsmaterial, ex. rapporter, artiklar, filmer med mera. Gruppen får även möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion över resultatet av fallbeskrivningarna och inläst kunskapsmaterial.


0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se