"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Kartläggning för bedömning och insatser inom äldreomsorgen

SBU har på uppdrag av regeringen kartlagt det vetenskapliga kunskapsläget för äldreomsorgen.

Sammanfattningsvis visar kartläggning att det både finns vetenskaplig kunskap men också vetenskapliga kunskapsluckor inom de två huvuddomänerna bedömning- utredning och uppföljning samt insatser. De saknas vetenskaplig kunskap för domänerna, upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder enbart inom ordinärt boende, särskilt boende som insats, stöd, råd och information, integrerade insatser och anhörigstöd och familjeorienterat arbete.

Rapporten i sin helhet finns i länken.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se