Aktuellt från Socialstyrelsen:

Nu har Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar inom socialtjänsten publicerats.

Förra året gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1 000 anmälningar om dagen, året runt.

När en anmälan om barn kommer in till socialtjänsten görs först en så kallad förhandsbedömning. Därefter måste beslut tas om huruvida en utredning ska inledas eller inte. Av samtliga orosanmälningar som gjordes 2018 ledde 126 000, eller 38 procent till att en utredning inleddes.

För den övervägande delen av de orosanmälningar som görs, närmare 60 procent, svarar polisen, skolan/förskolan samt hälso-, sjuk- och tandvård. Utomstående privatpersoner svarar för knappt var tionde anmälan.

Kartläggningen omfattar helåret 2018 och inte mindre än 80 procent av landets kommuner och stadsdelar har deltagit.

Läs kartläggningen här.

Text: Förnamn Efternamn

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se