"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Aktuellt från FoU Jämt

Kartläggning av kompetensnivå hos bistånds- och LSS-handläggare i Jämtlands läns kommuner 2019

Kartläggningen har tillkommit efter att den regionala utvecklingsgruppen (RUG) under år 2018 prioriterat arbetet med en samlad plan för bistånds- och LSS-handläggares kompetensutveckling. Som en följd av detta gav förvaltningscheferna FoU-Jämt i uppdrag att beskriva aktuella kompetensnivåer hos bistånds- och LSS-handläggare i länets åtta kommuner. Målet är att kartläggningen ska bidra till att kompetensutvecklingsplaner och utbildningsinsatser för olika professionsgrupper kan tas fram.

Kartläggningen har gjorts genom en webbenkät som distribuerats till samtliga bistånds- och LSS-handläggare i Jämtlands kommuner. Enkäten innehåller bakgrundsfrågor följt av frågor om hur man bedömer sin kompetens inom en rad olika aspekter av yrkesutövningen. Avslutningsvis ställs frågor om hur man uppfattar förutsättningarna på arbetsplatsen när det gäller bland annat handledning, konsultation och kompetensutveckling. Enkäten besvarades av 86 procent av handläggarna.

I rapporten presenteras resultaten för länet som helhet. För vissa frågor har självskattad kompetensnivå undersökts i förhållande till yrkeserfarenhet och verksamhetsområde samt i relation till akademisk examen.

Kartläggningen visar bland annat att en majoritet av handläggarna arbetat mellan 0–2 år inom nuvarande verksamhetsområde. Att handläggare med längre yrkeserfarenhet skattar sin kompetensnivå lägre än dem med kortare yrkeserfarenhet inom flera frågeområden och att handläggare med annan akademisk examen än socionom eller social omsorgslinje skattar jämförelsevis lägre kompetensnivåer. Den uppgivna kompetensnivån inom verksamhetsområdet LSS är även väsentligt lägre jämfört med handläggare som arbetar med socialtjänstlagen. Vidare framkommer att endast drygt var femte handläggarna anger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan.

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se